„Nová rozhodnutí“ – osmileté studium

Seznam přijatých uchazečů na základě „nového rozhodnutí“ pod přiděleným registračním číslem žáka
(obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Ředitel Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor, jakožto příslušný správní orgán podle §59 odst. 2 ve spojení s §165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že žádostem zákonných zástupců níže uvedených uchazečů o vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole vyhoví a níže uvedené uchazeče od 1. 9. 2020 přijímá ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, a to do 1. ročníku osmiletého studia studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání.

Níže uvedení uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení, ale ke vzdělávání ve střední škole nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Ve lhůtě podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, podali prostřednictvím svého zákonného zástupce žádost o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Protože jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole bylo vyhověno, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vzal zpět, odpadl v případě uchazeče, který se v přijímacím řízení umístil jako další v pořadí, důvod původního rozhodnutí, a proto ředitel školy vydal nové rozhodnutí ve věci, jímž žádosti uchazeče vyhověl.

o

Seznam přijatých uchazečů na základě “nového rozhodnutí“ pod přiděleným registračním číslem žáka

 

K 2. červenci 2020 je počet přijatých uchazečů a odevzdaných zápisových lístků do 1. ročníku osmiletého studia studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání, 30.

o

V Příboře dne 2. července 2020

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

o

o

o

o