Pravidla pro žáky navštěvující školu od 11. května 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

– zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“);

– dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Vstup do školy

Žáci přicházejí do školy průběžně dle „Rozvrhu konzultací“.

Žáci se zbytečně neshromažďují v prostoru před školou ani ve společných prostorách školy.

Každému žákovi bude u vstupu do školy změřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude teplota nad 37 °C, nebude žákovi umožněn vstup do školy a účast na konzultacích.

Do budovy školy bude povolen vstup pouze žákům, kteří se účastní konzultací, nikoli ostatním žákům a doprovázejícím osobám.

Při vstupu do budovy školy žáci povinně použijí desinfekci na ruce, která bude ve vestibulu školy.

Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z konzultací.

 

Podmínky účasti na konzultacích

Konzultace jsou dobrovolné a žáci, kteří by mohli vystavit riziku nákazy rodinné příslušníky nebo osoby blízké v ohrožených věkových skupinách nebo s onemocněním, které patří do rizikových faktorů (onemocnění plic, srdce, ledvin, jater, porucha imunity, těžká obezita, …), by neměli školu navštěvovat.

Všichni žáci, kteří se budou účastnit konzultací, odevzdají při vstupu do školy před první konzultací „Čestné prohlášení“.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Organizace konzultací

Výuka bude probíhat výhradně v učebnách stanovených „Rozvrhem konzultací“.

Žáci se nebudou využívat šatny, veškeré osobní věci budou mít s sebou v učebnách, kde budou probíhat konzultace (není potřeba se přezouvat).

V každé učebně, kde budou probíhat konzultace, i na toaletách budou dezinfekční prostředky na ruce.

Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Skupinová práce je zakázána.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při přesunech žáci udržují odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

V každé učebně se bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min větrat.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

o

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy