Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

Dne 17. května 2017 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (rozhodnutí č.j. MGP/01205/2017) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka.

Dne 17. května 2017

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školyo


Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

Dne 17. května 2017 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (rozhodnutí č.j. MGP/01206/2017) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka.

Dne 17. května 2017

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školyo


Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

Dne 15. května 2017 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (rozhodnutí č.j. MGP/01178/2017) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka.

Dne 15. května 2017

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školyo


Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

Dne 12. května 2017 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (rozhodnutí č.j. MGP/01136/2017) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka.

Dne 12. května 2017

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium
seznam přijatých uchazečů 4G
celkové podrobné výsledky 4G
kritéria 4G

o

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků příjímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:   2. května 2017 od 12:00 do 16:30 hodin

V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

o

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:   2. května 2017 od 12:00 do 15:45 hodin

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 2. května 2017 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Masarykova gymnázia do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má VŽDY smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí (uchazeč může být i ke konci výsledkové listiny) v příjímacím řízení.

vzor odvolání
odvolání_4G_dcera
odvolání_4G_syn

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

V Příboře dne 2. května 2017

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

o

Informace CERMATU
Na odkazu https://vpz.cermat.cz/testy/ je možno stáhnout testová zadání přijímacích zkoušek. Uchazeč zadá své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium
seznam přijatých uchazečů 8G
celkové podrobné výsledky 8G
kritéria 8G

o

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků příjímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:   2. května 2017 od 12:00 do 16:30 hodin

V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

o

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:   2. května 2017 od 12:00 do 15:45 hodin

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 2. května 2017 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Masarykova gymnázia do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má VŽDY smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v příjímacím řízení.

vzor odvolání
odvolání_8G_dcera
odvolání_8G_syn

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

V Příboře dne 2. května 2017

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

o

Informace CERMATU
Na odkazu https://vpz.cermat.cz/testy/ je možno stáhnout testová zadání přijímacích zkoušek. Uchazeč zadá své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.


Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

o

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne ve středu 12. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 11. května 2017.

o

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 2. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne ve středu 19. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 12. května 2017.

o

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium:   60

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 29. března 2017.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne v úterý 18. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 11. května 2017.

o

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 2. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne ve čtvrtek 20. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 12. května 2017.

o

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium:   30

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 29. března 2017.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

o

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Celé znění vyhlášení zde.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2017. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:30 do 15:30 hodin nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení přihlášky do školy.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

o

Čtyřleté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium: kritéria_2017_4leté
Formulář přihlášky ke čtyřletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

o

Osmileté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 Gymnázium: kritéria_2017_8leté
Formulář přihlášky k osmiletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

o

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gypri.cz a ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou v určeném termínu vyzvednout osobně ve škole. Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Průběh přijímacího řízení se řídí předpisy uvedenými v „Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení“.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

promo

promovideo Masarykova gymnázia, Příbor, p.o.