Výsledky 1. kola přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

79-41-K/41:
seznam přijatých uchazečů 4G
celkové podrobné výsledky 4G
kritéria 4G

o

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
29. dubna 2019 od 12:30 hodin do 16:00 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

o

o

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
29. dubna 2019 od 12:30 hodin do 15:45 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 29. dubna 2019 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s §68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvková organizace do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

 

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má VŽDY smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v přijímacím řízení.

vzor odvolání:
odvolání_4G_dcera
odvolání_4G_syn

o

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

o

V Příboře dne 29. dubna 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy