Zkouška Goethe-Zertifikat B1

Minulý školní rok byl přínosem pro výuku německého jazyka. Poprvé byl otevřen volitelný předmět Seminář německého jazyka, ve kterém se žáci mohli připravovat na získání osvědčení Zertifikat Deutsch.

Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vedoucích k aktivnímu používání němčiny v mluvené i psané podobě v běžných životních i odborněji zaměřených situacích. Cílem je dovést žáky na úroveň B1 mezinárodní jazykové škály tak, aby byli schopni složit mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat B1.

Touto celosvětově uznávanou zkouškou je prokázáno, že žáci ovládají podstatné gramatické struktury jazyka, jsou schopni dorozumět se v běžných životních situacích a zúčastnit se rozhovoru. Dokáží rovněž ústně i písemně pojednat o jednoduchých záležitostech a porozumět textům s běžnými tématy.

Certifikát je uznáván ve všech německy mluvících zemích. Potvrzuje potenciálním zaměstnavatelům či spolupracovníkům jazykové znalosti, které dokládají schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídají třetímu stupni šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

A že byl seminář prospěšný, dokazuje prozatím sedm úspěšně složených zkoušek našich žáků.

PaedDr. Eva Koďousková, vyučující Nj