Zodpovědnost, spolupráce a osobní svoboda jako základ pozitivního klimatu třídy

Projekt prevence kriminality je podpořen KÚ Moravskoslezského kraje.

Číslo projektu: 45/3407

Cílová skupina: prima, 1.A, kvinta

Termín realizace: září 2014 – srpen 2015

o

V rámci tohoto projektu chceme podpořit tvorbu zdravého klimatu třídy vycházejícího z tolerance, spolupráce a vzájemné důvěry. Vytvořit správně a efektivně fungující třídní kolektivy, kde jedinec bude respektovat kolektiv a kolektiv jedince. Takovéto třídní kolektivy budou jedním ze základních předpokladů pro úspěšné zvládnutí studia na gymnáziu.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci primy, kvinty a 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Žáci, kteří k nám do primy a 1. ročníku přicházejí z jiných škol, mají za sebou různé kolektivy a historii v nich. Žáci kvinty jsou na naší škole naopak již pátým rokem, ale přechod z nižšího stupně víceletého gymnázia na vyšší stupeň na ně klade zvýšené nároky v oblasti vzdělávání a sociálních kompetencí, což mnohdy narušuje právě vzájemné vztahy ve třídě.

Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2014/2015 bude škola otevírat pouze jednu třídu čtyřletého studia, plánujeme s ohledem na věkovou blízkost žáků kvinty a 1. ročníku větší provázanost těchto třídních kolektivů, chceme využívat jejich vzájemnou pomoc v rámci každodenního života školy.

Projekt rozšíří aktivity formující vztahy ve třídě o několikadenní preventivní kurz zaměřený na posílení spolupráce ve třídě. Tento preventivní kurz na počátku školního roku bude navazovat na adaptační prožitkový program ve třídě. Kurz bude realizován ve spolupráci s DDM Kopřivnice, jejichž vedoucí a pedagogové mají dlouholeté zkušenosti s adaptačními kurzy zaměřenými na spolupráci třídních kolektivů.

V rámci projektu plánujeme využít také zkušeností instruktorů z Centra nové naděje Frýdek-Místek (CNNFM), kteří povedou tematické preventivní programy zaměřené na šikanu, xenofobii a rasismus.

Nedílnou součástí projektu a prevence ve škole jsou prožitkové programy zaměřené na vztahy ve třídě

. Tento program je součástí prevence na naší škole již několik let. Základním cílem je komunikace žáků mezi sebou a předcházení možným nedorozuměním a konfliktům. Třída se zdravými vztahy je schopna fungovat jako podpora pro každého jedince, který to bude potřebovat.

V projektu plánujeme realizovat také Den prevence zaměřený na vztahy mezi lidmi ze všech úhlů pohledu, např. vztahy mezi partnery, vztahy mezi spolužáky, vnímání cizích lidí, atd.

msk