Šablony MGP II

Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_18_065  „Šablony pro SŠ a VOŠ II“.

Název projektu: Šablony MGP II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016715

Výše dotace: 638.160,00 Kč

Realizace projektu: 1.1.2020 – 30.6.2022

o

Škola na základě svých priorit a nepodkročitelných podmínek pro přidělení dotace ze strany poskytovatele získala finanční dotaci na šablony:

2.III/6 Školní kariérový poradce (personální podpora SŠ) – 20 šablon
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření16 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ (DVPP v rozsahu 8 hodin) – 18 šablon
Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených oblastí – čtenářská gramotnost, polytechnické vzdělávání, ICT, kulturní povědomí a vyjádření.

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – 3 šablony
Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol formou vytvoření minitýmu tří spolupracujících pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí.

2.III/11 Tandemová výuka na SŠ – 4 šablony
Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (čtenářská gramotnost a matematická gramotnost) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

2.III/12 CLIL ve výuce na SŠ – 1 šablona
Cílem této aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

2.III/19 Klub pro žáky SŠ – 10 šablon
Cílem této aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

2.III/21 Projektový den ve škole – 13 šablon
Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

2.III/22 Projektový den mimo školu – 2 šablony
Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

2.III/23 Komunitně osvětová setkání – 8 šablon
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři. Pro zachování komunitního charakteru aktivity je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců školy, rodičů, externí organizace/externího odborníka, případně i žáků) do přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity. Komunitně osvětové setkání musí podpořit rozvoj kompetencí žáků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz