Školní psycholog v rámci MCPI

Spolupráce s „Mobilním centrem pro podporu inkluze“

„Mobilní centrum pro podporu inkluze“ vzniklo jako dílčí aktivita projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ (OKAP II), reg. č. projektu CZ.02.3.68./0.0/19_078/0019613. „Mobilní centrum pro podporu inkluze“ je tvořeno týmem odborníků ve složení školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, asistent pedagoga, pedagogičtí pracovníci s klíčovou zkušeností v práci s konkrétním typem žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými. Jeho klíčovými aktivitami je:

 • metodická a konzultační podpora ŠPP a pedagogům;
 • monitoring problémů ŠPP;
 • poskytování podpory a intervence přímo na školách;
 • platforma pro sdílení zkušeností a kontaktů.

Základním cílem činnosti „Mobilního centra pro podporu inkluze“ je:

 • vytvoření intervence na míru tak, aby byla zprostředkována účinná pomoc při práci s konkrétním žákem/třídním kolektivem školy;
 • umožnit vyřešit pro školu zátěžovou či jinak problémovou situaci (popřípadě být nápomocno s hledáním funkčního řešení);
 • poskytnou poradenství pracovníkům, kteří přicházejí s konkrétním žákem/konkrétními žáky do styku.

Provozovatelem „Mobilního centra pro podporu inkluze“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ (OKAP II) je společnost KORU Hope, z. ú., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov.

.

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace plánuje v rámci spolupráce s „Mobilní centrum pro podporu inkluze“ využít ve školním roce 2022/2023 zejména služeb školního psychologa pro:

 • zajištění sociálního klimatu ve třídách, podporu spolupráce třídy a třídního učitele (zejména u žáků primy, sekundy, tercie, kvarty);
 • individuální práci se žáky v osobních problémech;
 • krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků/rodiče;
 • skupinovou a komunitní práci s žáky;
 • konzultace se zákonnými zástupci žáků při výukových a výchovných problémech žáků;
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Rezervace schůzky se školním psychologem zde.

Souhlas s poradenskými službami školního psychologa (zpracování osobních údajů).

.