Školská rada

Dne 1. září 2005 byla při Masarykově gymnáziu Příbor zřízena školská rada, která měla 9 členů. Od 1. září 2011 má s ohledem na nové zásady pro zřizování školských rad pouze 6 členů. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Složení školské rady

Předseda školské rady
RNDr. Radka Malíková, Ph.D. – zvolena pedagogickými pracovníky školy

Místopředseda školské rady
Mgr. Petr Caloň – zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Členové školské rady
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. – jmenován zřizovatelem
Ing. arch. Jan Malík – jmenován zřizovatelem
MUDr. Michal Grodza – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Mgr. Jaroslav Sosík – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

.

Kontakt na školskou radu
E-mail: skolskarada (zavináč) gypri (tečka) cz

.

Pravomoci školské rady (podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zápisy z jednání školské rady
8. listopadu 2023
3. listopadu 2022
18. května 2022
4. listopadu 2021
14. dubna 2021
12. listopadu 2020
14. dubna 2020
7. listopadu 2019
15. dubna 2019
5. listopadu 2018
10. dubna 2018
30. října 2017

.


.

Oznámení o konání řádných voleb do školské rady 

.

V termínu od 28. června 2023 do 4. července 2023 se prostřednictvím Google Forms uskuteční řádné volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

V termínu od 28. června 2023 do 29. června 2023 se prostřednictvím Google Forms uskuteční řádné volby do školské rady za pedagogické pracovníky školy.

.

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,

Školská rada při Masarykově gymnáziu, Příbor, příspěvkové organizaci má 6 členů, z nichž třetina zastupuje právě vás. Funkční období členů školské rady je tříleté. V současné době skončilo po třech letech členství ve školské panu MUDr. Michalu Drodzovi a panu Mgr. Jaroslavu Sosíkovi. Před Vámi je nyní možnost zvolit na další období někoho z kandidátů, který bude ve školské radě zastupovat vaše zájmy. Kompetence školské rady jsou uvedeny v § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Obracíme se na Vás s žádostí o účast ve volbách do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Každý z vás je oprávněn k volbě právě jedním hlasem, tedy má možnost volit jednoho z kandidátů.

Volby do školské rady se řídí platným Volebním řádem, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Volební řád školské rady

.

RNDr. Jarmila Heraltová
předseda volební komise

.