Školská rada

Dne 1. září 2005 byla při Masarykově gymnáziu Příbor zřízena školská rada, která měla 9 členů. Od 1. září 2011 má s ohledem na nové zásady pro zřizování školských rad pouze 6 členů. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Složení školské rady

Předseda školské rady
bude zvolen na prvním zasedání nové školské rady

Místopředseda školské rady
bude zvolen na prvním zasedání nové školské rady

Členové školské rady
Ing. Dana Forišková, Ph.D. – jmenována zřizovatelem
Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. – jmenována zřizovatelem
Mgr. Petr Caloň – zvolen pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Jana Drlíková – zvolena pedagogickými pracovníky školy
MUDr. Michal Grodza – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Mgr. Jaroslav Sosík – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

Kontakt na školskou radu
E-mail: skolskarada (zavináč) gypri (tečka) cz

o

Pravomoci školské rady (podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zápisy z jednání školské rady
5. listopadu 2018
10. dubna 2018
30. října 2017