Školská rada

Dne 1. září 2005 byla při Masarykově gymnáziu Příbor zřízena školská rada, která měla 9 členů. Od 1. září 2011 má s ohledem na nové zásady pro zřizování školských rad pouze 6 členů. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Složení školské rady

Předseda školské rady
Mgr. Jana Drlíková – zvolena pedagogickými pracovníky školy

Místopředseda školské rady
Mgr. Jaroslav Sosík – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

Členové školské rady
Ing. Dana Forišková, Ph.D. – jmenována zřizovatelem
Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. – jmenována zřizovatelem
Mgr. Petr Caloň – zvolen pedagogickými pracovníky školy
MUDr. Michal Grodza – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

o

Kontakt na školskou radu
E-mail: skolskarada (zavináč) gypri (tečka) cz

o

Pravomoci školské rady (podle §168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zápisy z jednání školské rady
12. listopadu 2020
7. listopadu 2019
15. dubna 2019
5. listopadu 2018
10. dubna 2018
30. října 2017