Přijímací řízení

.o


.

Čtyřleté studium – aktualizované údaje o přijímacím řízení 

.

Vážení rodiče, milí uchazeči,

aktuální průběh přijímacího řízení do čtyřletého studia (odevzdané zápisové lístky, podaná odvolání, úspěšná odvolání, …) naleznete na níže uvedeném odkazu. Soubor bude aktualizován průběžně, čas aktualizace naleznete v 1. řádku.

.

Aktualizované údaje o přijímacím řízení do čtyřletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.


.

Osmileté studium – aktualizované údaje o přijímacím řízení 

.

Vážení rodiče, milí uchazeči,

aktuální průběh přijímacího řízení do osmiletého studia (odevzdané zápisové lístky, podaná odvolání, úspěšná odvolání, …) naleznete na níže uvedeném odkazu. Soubor bude aktualizován průběžně, čas aktualizace naleznete v 1. řádku.

.

Aktualizované údaje o přijímacím řízení do osmiletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy


.

Čtyřleté studium – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
(obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

.

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium:
seznam přijatých uchazečů 4G
celkové podrobné výsledky 4G
kritéria 4G

.

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků příjímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
2. května 2023 od 8:00 do 16:00 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
2. května 2023 od 8:00 do 14:00 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 2. května 2023 v 15:30 hodin doporučeně poštou.

.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

.

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má VŽDY smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v příjímacím řízení.

.

vzor odvolání:
odvolání_4G_dcera
odvolání_4G_syn

.

Současně mají účastníci řízení a jejich zákonní zástupci podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

.

V Příboře dne 28. dubna 2023

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.


.

Osmileté studium – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
(obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

.

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium:
seznam přijatých uchazečů 8G
celkové podrobné výsledky 8G
kritéria 8G

.

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků příjímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
2. května 2023 od 8:00 do 16:00 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
2. května 2023 od 8:00 do 14:00 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 2. května 2023 v 15:30 hodin doporučeně poštou.

.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

.

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má VŽDY smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v příjímacím řízení.

.

vzor odvolání:
odvolání_8G_dcera
odvolání_8G_syn

.

Současně mají účastníci řízení a jejich zákonní zástupci podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

.

V Příboře dne 28. dubna 2023

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

.

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Celé znění vyhlášení zde.

.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2023. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:30 do 15:30 hodin nebo prostřednictvím pošty. Lhůta pro podání přihlášek se řídí ustanovením § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

.

Čtyřleté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium: kritéria_2023_4leté
Formulář přihlášky ke čtyřletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

. 

Osmileté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 Gymnázium: kritéria_2023_8leté
Formulář přihlášky k osmiletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gypri.cz a ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou v určeném termínu vyzvednout osobně ve škole. Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Průběh přijímacího řízení se řídí předpisy uvedenými v „Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení“.

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.

OFICIÁLNÍ PROMO VIDEO ŠKOLY (vytvořeno žáky školy)

.


o

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

o

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace bude v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 přijímat do:

čtyřletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma) … 60 žáků

osmiletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma) … 30 žáků

.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněna v souladu s platnou legislativou do 31. ledna 2023 na webových stránkách školy a vývěsce školy.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2023. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin nebo prostřednictvím pošty. Lhůta pro podání přihlášek se řídí ustanovením podle §40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

o

Uchazeči z deváté třídy základní školy, kteří se budou hlásit do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), i uchazeči z páté třídy základní školy, kteří se budou hlásit do oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium), budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tuto jednotnou přijímací zkoušku bude  organizovat společnost Cermat.

.

.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

1. termín (škola uvedená na přihlášce jako první v pořadí)

  • 13. dubna 2023 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy;
  • 14. dubna 2023 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy;
  • 10. května 2023 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

2. termín (škola uvedená na přihlášce jako druhá v pořadí)

  • 17. dubna 2023 – pro uchazeče z páté třídy základní školy;
  • 18. dubna 2023 – pro uchazeče z páté třídy základní školy;
  • 11. května 2023 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

.

Potřebuješ pomoc s přípravou na přijímací zkoušky?

V období leden – duben 2023 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2022/2023. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole. Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.


 

Archiv přijímacích řízení

.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016