Přijímací řízení

o


o

Seznam přijatých uchazečů na základě „nového rozhodnutí“ pod přiděleným registračním číslem žáka
(obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

o

Ředitel Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor, jakožto příslušný správní orgán podle §59 odst. 2 ve spojení s §165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že žádostem zákonných zástupců níže uvedených uchazečů o vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole vyhoví a níže uvedené uchazeče od 1. 9. 2020 přijímá ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, a to do 1. ročníku čtyřletého studia studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání.

Níže uvedení uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení, ale ke vzdělávání ve střední škole nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Ve lhůtě podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, podali prostřednictvím svého zákonného zástupce žádost o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Protože jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole bylo vyhověno, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vzal zpět, odpadl v případě uchazeče, který se v přijímacím řízení umístil jako další v pořadí, důvod původního rozhodnutí, a proto ředitel školy vydal nové rozhodnutí ve věci, jímž žádosti uchazeče vyhověl.

o

Seznam přijatých uchazečů na základě “nového rozhodnutí“ pod přiděleným registračním číslem žáka

o

K 2. červenci 2020 je počet přijatých uchazečů a odevzdaných zápisových lístků do 1. ročníku čtyřletého studia studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, 30.

o

V Příboře dne 2. července 2020

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů na základě „nového rozhodnutí“ pod přiděleným registračním číslem žáka
(obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Ředitel Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor, jakožto příslušný správní orgán podle §59 odst. 2 ve spojení s §165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že žádostem zákonných zástupců níže uvedených uchazečů o vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole vyhoví a níže uvedené uchazeče od 1. 9. 2020 přijímá ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, a to do 1. ročníku osmiletého studia studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání.

Níže uvedení uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení, ale ke vzdělávání ve střední škole nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Ve lhůtě podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, podali prostřednictvím svého zákonného zástupce žádost o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Protože jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole bylo vyhověno, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vzal zpět, odpadl v případě uchazeče, který se v přijímacím řízení umístil jako další v pořadí, důvod původního rozhodnutí, a proto ředitel školy vydal nové rozhodnutí ve věci, jímž žádosti uchazeče vyhověl.

o

Seznam přijatých uchazečů na základě “nového rozhodnutí“ pod přiděleným registračním číslem žáka

o

K 2. červenci 2020 je počet přijatých uchazečů a odevzdaných zápisových lístků do 1. ročníku osmiletého studia studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání, 30.

o

V Příboře dne 2. července 2020

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o


o

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

o

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

o

79-41-K/41:
seznam přijatých uchazečů 4G
celkové podrobné výsledky 4G
kritéria 4G

o

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
16. června 2020 od 12:30 do 16:30 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

o

o

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
16. června 2020 od 12:30 do 15:30 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 16. června 2020 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

o

V souladu s §18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, není odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ve školním roce 2019/2020 přípustné. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle §101 a §102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel školy žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, v kombinaci se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí:
žádost_4G

o

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

o

V Příboře dne 16. června 2020

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o


o

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

o

79-41-K/81:
seznam přijatých uchazečů 8G
celkové podrobné výsledky 8G
kritéria 8G

o

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
17. června 2020 od 12:30 do 16:30 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

o

o

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
17. června 2020 od 12:30 do 15:30 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 17. června 2020 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

o

V souladu s §18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, není odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ve školním roce 2019/2020 přípustné. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle §101 a §102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel školy žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, v kombinaci se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí:
žádost_8G

o

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

o

V Příboře dne 17. června 2020

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o


o

Oznámení o termínu přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

o

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)

k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne v pondělí 8. června 2020 v budově naší školy. Přijímací zkoušky začínají v 8:30 hodin v učebnách stanovených na pozvánce (příloha č. 2). Do školy bude možno přicházet průběžně od 8:00 hodin.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 23. června 2020.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro daný obor: 30

o

Organizace přijímacího řízení bude probíhat v souladu s mimořádnými a epidemiologickými opatřeními stanovenými MŠMT. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí s výjimkou těch uchazečů, kteří podali přihlášku také na školu s talentovou zkouškou (např. sportovní gymnázium).

o

Všem uchazečům, kteří budou na naší škole skládat dle výše uvedeného jednotnou přijímací zkoušku, byla v pondělí 25. května 2020 zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, a to současně:
– doporučeně poštou;
– do datové schránky (těm zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby a současně tuto informaci uvedli na přihlášce ke studiu);
– mailem na mailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce ke studiu.

Součástí pozvánky jsou také organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 vycházející z metodických pokynů a doporučení MŠMT.

o

Upozornění

Oproti běžnému průběhu dochází pro letošní jednotnou přijímací zkoušku k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

V letošním školním roce skládají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. Bodové zisky, které uchazeči získají z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky v rámci této zkoušky, obdrží pro přijímací řízení obě školy, které uchazeč uvedl na přihlášce ke vzdělávání.

Epidemiologická opatření upřesňující podmínky konání jednotných přijímacích zkoušek

„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

Anonymizovaná pozvánka Cermatu s komentáři (příloha č. 2 pozvánky)

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o


o

Oznámení o termínu přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)

k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne v úterý 9. června 2020 v budově naší školy. Přijímací zkoušky začínají v 8:30 hodin v učebnách stanovených na pozvánce (příloha č. 2). Do školy bude možno přicházet průběžně od 8:00 hodin.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 23. června 2020.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro daný obor: 30

o

Organizace přijímacího řízení bude probíhat v souladu s mimořádnými a epidemiologickými opatřeními stanovenými MŠMT. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí s výjimkou těch uchazečů, kteří podali přihlášku také na školu s talentovou zkouškou (např. sportovní gymnázium).

o

Všem uchazečům, kteří budou na naší škole skládat dle výše uvedeného jednotnou přijímací zkoušku, byla v pondělí 25. května 2020 zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, a to současně:
– doporučeně poštou;
– do datové schránky (těm zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby a současně tuto informaci uvedli na přihlášce ke studiu);
– mailem na mailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce ke studiu.

Součástí pozvánky jsou také organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 vycházející z metodických pokynů a doporučení MŠMT.

o

Upozornění

Oproti běžnému průběhu dochází pro letošní jednotnou přijímací zkoušku k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

V letošním školním roce skládají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. Bodové zisky, které uchazeči získají z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky v rámci této zkoušky, obdrží pro přijímací řízení obě školy, které uchazeč uvedl na přihlášce ke vzdělávání.

o

Epidemiologická opatření upřesňující podmínky konání jednotných přijímacích zkoušek

„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

Anonymizovaná pozvánka Cermatu s komentáři (příloha č. 2 pozvánky)

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o


o

Informace k přijímacím zkouškám

o

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole (test z českého jazyka a literatury i test z matematiky) pro školní rok 2020/2021 proběhne v termínu stanoveném MŠMT, a to:

pondělí 8. června 2020 pro čtyřletá gymnázia (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)
úterý 9. června 2020 pro osmiletá gymnázia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Organizace přijímacího řízení bude probíhat v souladu s mimořádnými a epidemiologickými opatřeními stanovenými MŠMT. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí s výjimkou těch uchazečů, kteří podali přihlášku také na školu s talentovou zkouškou (např. sportovní gymnázium).

o

Všem uchazečům, kteří budou na naší škole skládat dle výše uvedeného jednotnou přijímací zkoušku, bude v pondělí 25. května 2020 zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, a to současně:
– doporučeně poštou;
– do datové schránky (těm zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby a současně tuto informaci uvedli na přihlášce ke studiu);
– mailem na mailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce ke studiu;
– prostřednictvím webových stránek školy (pouze obecná informace).

Součástí pozvánky budou také organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 vycházející z metodických pokynů a doporučení MŠMT.

o

Uchazečům, kteří budou skládat jednotnou zkoušku na jiné škole, budou v pondělí 25. května 2020 zaslány potřebné informace včetně registračního čísla uchazeče, pod kterým bude v rámci přijímacího řízení na naší škole veden, a to současně:
– doporučeně poštou;
– do datové schránky (těm zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby a současně tuto informaci uvedli na přihlášce ke studiu);
– mailem na mailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce ke studiu;
– prostřednictvím webových stránek školy (pouze obecná informace).

o

Upozornění

Oproti běžnému průběhu dochází pro letošní jednotnou přijímací zkoušku k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

V letošním školním roce skládají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. Bodové zisky, které uchazeči získají z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky v rámci této zkoušky, obdrží pro přijímací řízení obě školy, které uchazeč uvedl na přihlášce ke vzdělávání.

o

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o


o

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

o

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Celé znění vyhlášení zde.

o

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2020. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin nebo prostřednictvím pošty.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

o

Čtyřleté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium: Kritéria_2020_4leté studium
Formulář přihlášky ke čtyřletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

  o

Osmileté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 Gymnázium: Kritéria_2020_8leté studium
Formulář přihlášky k osmiletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

o

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gypri.cz a ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou v určeném termínu vyzvednout osobně ve škole. Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Průběh přijímacího řízení se řídí předpisy uvedenými v „Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení“.

o

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

promo

promovideo Masarykova gymnázia, Příbor, p.o.

 

 


 

Archiv přijímacích řízení
o

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016