Přijímací řízení

o


o

Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

.

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne v pondělí 3. května 2021 v budově školy. S ohledem na stanovená hygienická a epidemiologická opatření je nutné dostavit se do školy již v čase 7:30 – 7:45 hodin.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 2. června 2021.

.

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 2. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne v úterý 4. května 2021 v budově školy. S ohledem na stanovená hygienická a epidemiologická opatření je nutné dostavit se do školy již v čase 7:30 – 7:45 hodin.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 3. června 2021.

.

.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium:   60

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 16. dubna 2021.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky
Epidemiologická opatření upřesňující podmínky konání jednotných přijímacích zkoušek
Informace o zpracování osobních údajů

o


o

Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

.

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne ve středu 5. května 2021 v budově školy. S ohledem na stanovená hygienická a epidemiologická opatření je nutné dostavit se do školy již v čase 7:30 – 7:45 hodin.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 2. června 2021.

.

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 2. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne ve čtvrtek 6. května 2021 v budově školy. S ohledem na stanovená hygienická a epidemiologická opatření je nutné dostavit se do školy již v čase 7:30 – 7:45 hodin.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 3. června 2021.

.

.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium:   30

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 16. dubna 2021.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky
Epidemiologická opatření upřesňující podmínky konání jednotných přijímacích zkoušek
Informace o zpracování osobních údajů

o


o

Změna termínů konání jednotné přijímací zkoušky

o

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro:

studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021;

studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2021.

.

Všem uchazečům bude se 14-denním předstihem zaslána pozvánka k jednotné přijímací zkoušce s podrobnými informacemi k aktuálním hygienickým a epidemiologickým opatřením.

Náhradní termín pro oba obory vzdělávání je stanoven na 2. a 3. června 2021.

.

Výše uvedené termíny jsou stanoveny v Opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6), článek XIV.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

o

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Celé znění vyhlášení zde.

.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2021 (pondělí). Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 7:30 do 16:30 hodin nebo prostřednictvím pošty. Lhůta pro podání přihlášek se řídí ustanovením §40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

.

Čtyřleté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium: kritéria_2021_4leté
Formulář přihlášky ke čtyřletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

 

Osmileté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 Gymnázium: kritéria_2021_8leté
Formulář přihlášky k osmiletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gypri.cz a ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou v určeném termínu vyzvednout osobně ve škole. Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Průběh přijímacího řízení se řídí předpisy uvedenými v „Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení“.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

.

OFICIÁLNÍ PROMO VIDEO ŠKOLY
(vytvořeno žáky školy)

.


o

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

o

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace bude v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 přijímat do:

čtyřletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma) … 60 žáků

osmiletého studia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma) … 30 žáků

.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna v souladu s platnou legislativou do 31. ledna 2021 na webových stránkách školy a vývěsce školy.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2021. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin nebo prostřednictvím pošty. Lhůta pro podání přihlášek se řídí ustanovením podle §40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

o

Uchazeči z deváté třídy základní školy, kteří se budou hlásit do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), i uchazeči z páté třídy základní školy, kteří se budou hlásit do oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium), budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Tuto jednotnou přijímací zkoušku bude  organizovat společnost Cermat.

 

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

1. termín (škola uvedená na přihlášce jako první v pořadí)

  • 12. dubna 2021 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy;
  • 14. dubna 2021 – pro uchazeče z páté třídy základní školy;
  • 12. května 2021 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

2. termín (škola uvedená na přihlášce jako druhá v pořadí)

  • 13. dubna 2021 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy;
  • 15. dubna 2021 – pro uchazeče z páté třídy základní školy;
  • 13. května 2021 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

 

Všechny uvedené informace jsou v souladu s aktuálními pokyny MŠMT. S ohledem na případná epidemiologická a hygienická opatření může dojít (obdobně jako v loňském školním roce) k posunutu termínů jednotné přijímací zkoušky.

.

Potřebuješ pomoc s přípravou na přijímací zkoušky?

V období leden – duben 2021 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2020/2021. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole. Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.

o

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

.


 

Archiv přijímacích řízení
o

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016