OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

.

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a v souladu se zákonem 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) informuje o zásadách a principech, podle kterých je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, případně oznámit jednání orgánům činným v trestním řízení. Dále informuje o tom, že byla stanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

.

I. PRÁVA A POVINNOSTI OZNAMOVATELE

1. Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovním poměrem u organizace dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených ZOO.

2. V souladu s platnou právní úpravou ZOO si Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhrazuje právo odmítnout přijetí oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost;
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě;
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby;
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;
 • správu svěřenského fondu;
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

3. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizace, ve kterém je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti Směrnice, může oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Masarykovo gymnáziem, Příbor, příspěvkovou organizací ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.

4. Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, jestliže:

 • měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a současně, že tyto informace spadaly do  působnosti této Směrnice;
 • podal oznámení v souladu se Směrnicí:

* interně dle vnitřního oznamovacího systému;
* externě využitím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/)
* oznámením prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení;
* učinil zveřejnění v souladu se Směrnicí.

5. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

6. Oznamovatel nemá právo na ochranu podle Směrnice, zejména:

 • pokud úmyslně a vědomě oznámí nesprávné či zavádějící Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku;
 • pokud oznámení nespadá do některé z oblastí působnosti Směrnice (viz níže).

7. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.

8. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

9. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

.

II. OBLAST PŮSOBNOSTI

1. Oznámení o možném protiprávním jednání dle Směrnice lze podat v případě, že je porušován zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob;
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele;
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí;
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU nebo fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

.

III. OBSAH OZNÁMENÍ

1. Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle Směrnice (viz Oblast působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

2. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení (viz příloha).

.

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

1. Oznámení o možném protiprávním jednání dle Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

 • ústně (osobně) v budově Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvková organizace na adrese Jičínská 528, Příbor, 742 58 a to po dohodě s pověřenou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;
 • písemně na adresu Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvková organizace na adrese Jičínská 528, Příbor, 742 58. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem “WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT”;
 • elektronicky na e-mailové adrese ochrana.oznamovatelu@gypri.cz.
 • telefonicky na telefonní lince: 556 455 162 v čase pondělí až pátek 8:00 – 8:30
 • prostřednictvím Externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz/ )

2. V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze Směrnice, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

.

V. PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

1. Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba.

2. Příslušnými osobami jsou: RNDr. Jarmila Heraltová, v případě její nepřítomnosti Mgr. Jana Drlíková.

 

V Příboře 7. 3. 2024

 

Mgr. Pavel Kerekeš, v.r.
ředitel školy

Formulář pro oznámení