Next …

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ  Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: P41/18

Výše dotace: 33.000,00 Kč

Cílová skupina: učitelé, žáci primy, sekundy, tercie a kvarty

Termín realizace: září 2018 – srpen 2019

o

Ve školním roce 2018/2019 probíhá na naší škole projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Next…“. Tento projekt, který finančně podpořil KÚ MSK, je primárně zaměřen na vzdělávání a zvyšování kompetencí vyučujících v oblasti prevence rizikových projevů chování. V rámci projektu se vyučující seznámí s principy vedení adaptačních a jiných prožitkových programů, třídnických hodin či adaptačních kurzů.

Všechna školení a besedy budou vedeny metodikem prevence a Bc. Pavlem Matulou, se kterým naše škola v oblasti prevence spolupracuje již mnoho let. Ten zajisté také supervizi jednotlivým vyučujícím při vedení adaptačních programů, třídnických hodin či aktivitách na kurzech. Aby školení, besedy a supervize nebyly jen teoretickými záležitostmi, jsou do projektu zapojeni i žáci nižšího gymnázia. V těchto třídách budou všechny aktivity probíhat. Od primy s adaptačními programy a kurzem přes třídnické hodiny ve všech třídách průběžně po kurzy preventivních aktivit v sekundě a kvartě. V rámci projektu zapojíme do činnosti také vybrané žáky vyššího gymnázia, kteří budou pomáhat s organizací aktivit na kurzech či při Dnech prevence. Vyučující si tak vyzkoušejí nejen samotné vedení aktivit, ale také plánování a organizaci jiných při jejich realizaci.

Jelikož jde technika a způsoby komunikace díky internetu rychle vpřed, zařadili jsme do projektu i témata jako kyberšikana, sociální sítě, digitální stopa. Tato školení povedou odborníci z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

o

msk