Život je fajn…

Projekt prevence kriminality je podpořen MŠMT

Číslo projektu: 0004/PK/2015

Cílová skupina: 2.A, 2.B, Sexta

Termín realizace: leden 2015 – prosinec 2015

o

Projekt je svými aktivitami průběžně rovnoměrně rozložen na celý rok. Je zaměřen na různé aspekty kriminality jako například extremismus, xenofobie, vandalismus a násilí. Projekt je cílen na 16-ti až 18-ti leté žáky druhých ročníků čtyřletého gymnázia a paralelní třídu gymnázia osmiletého. Jde o věk, kdy jsou mladí lidé radikální, často negativně přijímají rady starších a i přes jistou vyspělost jsou značně nezkušení. Uvedené aspekty mohou vést k problémům a rizikovému chování. Za krátký čas se žáci stanou plnoletými se všemi zejména právními důsledky. Musí chápat a přijmout již plnou odpovědnost za své jednání. Škola jako výchovně vzdělávací instituce jim má dle našeho názoru k bezproblémovému přechodu do dospělosti co nejvíce pomoci. Smyslem prevence nejen na naší škole nemá být zastrašování nebo pouhé předávání encyklopedických znalostí a informací, ale především konkrétní činnosti vedoucí k rozvoji sociálních dovedností žáků.

Celý projekt propojuje besedy, přednášky, samostatnou práci žáků, jednodenní i vícedenní aktivity. Současně je zde velký prostor pro individuální vzdělávání učitelů a jejich aktivní zapojení do aktivit v oblasti prevence. Již několik let pozorujeme, že učitel, který má možnost spolupodílet se přímo na realizaci preventivních aktivit školy, je silným prvkem pro efektivní realizaci prevence na škole.

Besedy a tematické programy jsou zakomponovány do projektu jako možnost seznámit žáky s konkrétními společenskými problémy, zároveň mají značný informační potenciál. Plánujeme, že tyto informace a poznatky žáci využijí v praxi nejen během Dnů prevence nebo vícedenních pobytů, ale také při přechodu ke své plnoletosti. Získané teoretické poznatky si žáci budou moci ověřit v praxi při navazujících preventivních programech. Plánujeme ve spolupráci s DDM Kopřivnice realizovat vícedenní pobytové kurzy, jejichž součástí budou programy a aktivity zaměřené zejména na spolupráci, organizaci a zodpovědnost.

K účasti na tomto projektu jsme přizvali také organizace, se kterými máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Jsou jimi zejména Policie ČR zastoupená předním odborníkem na extremismus kpt. Ing. Rostislavem Chobolou z Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje PČR, jehož besedy podložené skutečnými příběhy mají u žáků velmi pozitivní ohlas. Druhou organizací, která se dlouhodobě podílí na realizaci Minimálního preventivního programu na naší škole, je pak Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně.

Nově jsme navíc využili nabídky organizace Teen Challenge International, která v rámci tohoto projektu realizuje program na téma „Drogy a závislosti“. Věříme, že jiní, žákům neznámí odborníci, ozvláštní toto často zmiňované téma a poskytnou jim nové informace a pohled na stále aktuální problematiku.