Naše téma: Inspirace

Evidenční číslo: 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000013222

Název projektu: Naše téma: Inspirace

Výše dotace: 22.516,00 EUR

Termín realizace: 1. 12. 2021 – 30. 11. 2022

o

V rámci tohoto projektu, financovaného z programu Evropské unie Erasmus+, se uskuteční výjezdy sedmi učitelů naší školy na kurzy do zahraničí. Cílem je zvýšení jejich jazykových kompetencí, získání nových poznatků a dovedností v oblasti využití digitálních technologií ve výuce a v oblasti neformálního vzdělávání. Účastníci získají další inspiraci pro svou učitelskou praxi a budou pracovat na svém osobním rozvoji. Benefitem bude také navázání mezinárodní spolupráce s učiteli z jiných evropských zemí. Projektu se účastní učitelé cizích jazyků (angličtina, francouzština) i dalších humanitních předmětů (český jazyk, dějepis, základy společenských věd), předmětů přírodovědných (biologie, zeměpis), informatiky a výpočetní techniky a také tělesné výchovy. Vybrané kurzy se uskuteční ve Francii, Irsku, ve Španělsku, na Kypru a na Maltě. Dlouhodobý přínos tohoto projektu spočívá jak ve využití získaných poznatků a nových výukových metod v hodinách, tak v předání zkušeností dalším učitelům naší školy. Výsledky projektu budou také prezentovány na veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy, Dnů otevřených dveří, sociálních médií a regionálního tisku.

.

Spolufinancováno Erasmus+


.

Pod stromečkem „svět“ – učitelé GYPRI na Erasmus+

Prosinec je adventní čas, kdy se těšíme na Vánoce, na rodinná setkání, kapra a salát. A sedm učitelů gymnázia navíc na aktivitu, na kterou jsme dlouho čekali. V březnu 2021 odcházela do Domu zahraniční spolupráce v Praze žádost o dotaci na projekt, který jsme nazvali „Naše téma: Inspirace“. Následující měsíce jsme strávili v napětí, jak vše dopadne. A dostavil se úspěch – žádost byla v plném rozsahu schválena a projekt zaštítěn úctyhodnou částkou 22 516 eur. Děkujeme, Evropská unie!

Startujeme 1. prosince 2021 a v následujících dvanácti měsících navštíví sedm učitelů dohromady pět zemí, aby se po dobu vždy dvou týdnů v cizím jazyce učili novým metodám a dovednostem. Ty potom mohou předávat dál – v prvé řadě těm, které vyučují, ale také kolegům a široké veřejnosti – neboť námi zvolené téma „Inspirace“ nemá hranice.

Kam pojedeme a co se budeme učit? Na Maltě angličtinu a také její metodiku s přihlédnutím k době, která si žádá nové cesty za vzděláním. Vedou přes nástroje informačních technologií a na ty se zaměříme. Stejně tomu bude ve Francii – francouzština a nástoje ICT ve výuce. Irsko poskytne zázemí dvěma učitelům, kteří opět pracují na své angličtině plus se zdokonalují v metodice „komunikace“ v angličtině – tedy jak co nejlépe, účinně a zábavně žáky „rozmluvit“. Slunná Itálie nabízí kurz vedený v angličtině, kde se účastnice zaměří na práci s audiovizuální technologií a jejím zapojením do výuky. A konečně poslední země, kterou je Kypr, přivítá učitele, který cílí na zážitkovou pedagogiku a neformální vzdělávání – jak žít a přežít v přírodě, jak se od ní a v ní učit a jak to udělat, aby k této činnosti přivedl i žáky gymnázia.

Podstatnou součástí projektu je také tzv. „zelené cestování“. Znamená to, že když lze, volíme coby dopravní prostředek vlak či autobus, nikoli neekologické letadlo. Dvě účastnice tedy za zvoleným vzděláním poputují sice déle, ale zato s dobrým pocitem – protože slova hýbají a příklady táhnou, jak říká jedno latinské přísloví.

O všech aktivitách budeme pravidelně informovat žáky, kolegy i veřejnost na webových stránkách školy a sociálních sítích, držte nám palce, posílejte srdíčka a nechte se od nás inspirovat!

Tým učitelů GYPRI zapojených do projektu Erasmus+

.

.

Spolufinancováno Erasmus+

 


.