Šablony MGP 2017

Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_16_035 „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“.

Název projektu: Šablony MGP 2017

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0005568

Výše dotace: 373.470,00 Kč

Realizace projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019

o

Škola na základě svých priorit a nepodkročitelných podmínek pro přidělení dotace ze strany poskytovatele získala finanční dotaci na šablony:

III/1.6 Školní kariérový poradce (personální podpora SŠ) – 10 šablon
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ (DVPP v rozsahu 8 hodin) – 50 šablon
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ (DVPP v rozsahu 16 hodin) – 4 šablony
Cílem těchto aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Učitelé školy si z nabízených oblastí vybrali čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání a ICT.

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ – 1 šablona
Cílem této aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) – 2 šablony
Cílem této aktivity je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ – 5 šablon
Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (čtenářská gramotnost a matematická gramotnost) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz