Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017


Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

79-41-K/81 Gymnázium
seznam přijatých uchazečů 8G v náhradním termínu
celkové podrobné výsledky 8G v náhradním termínu
kritéria 8G

 

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
20. května 2016 od 12:00 do 15:30 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

 

Proti rozhodnutí se lze podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu: Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají současně podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění právo nahlížet do spisu. Spisy jsou uchazečům k nahlédnutí ve škole.

 

V Příboře dne 20. května 2016

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

79-41-K/41 Gymnázium
seznam přijatých uchazečů 4G
celkové podrobné výsledky 4G
kritéria 4G


Rozhodnutí o
přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
22. dubna 2016 od 12:00 do 16:30 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
22. dubna 2016 od 12:00 do 15:45 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 22. dubna 2016 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

Proti rozhodnutí se lze podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu: Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má vždy smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v přijímacím řízení.

vzor odvolání:
odvolání_4G_dcera
odvolání_4G_syn

 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají současně podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění právo nahlížet do spisu. Spisy jsou uchazečům k nahlédnutí ve škole.

 

V Příboře dne 22. dubna 2016

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

79-41-K/81 Gymnázium
seznam přijatých uchazečů 8G
celkové podrobné výsledky 8G
kritéria 8G

 

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
25. dubna 2016 od 12:00 do 16:30 hodin
V
následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
25. dubna 2016 od 12:00 do 15:45 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 25. dubna 2016 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

Proti rozhodnutí se lze podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu: Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má vždy smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v přijímacím řízení.

vzor odvolání:
odvolání_8G_dcera
odvolání_8G_syn

 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají současně podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění právo nahlížet do spisu. Spisy jsou uchazečům k nahlédnutí ve škole.

 

V Příboře dne 25. dubna 2016

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Oznámení o termínu zkoušek 1. kola přijímacího řízení

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkoušky proběhnou v pátek 15. dubna 2016 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 8:00 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Pozvánky byly všem uchazečům, kteří budou konat jednotné testy na naší škole, zaslány doporučeně poštou dne 1. dubna 2016.

Všem uchazečům, kteří nebudou konat jednotné testy na naší škole, byly dne 1. dubna 2016 zaslány poštou „Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce“, ve kterých jsou uvedeny důležité informace k průběhu přijímacího řízení na naší škole.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 13. května 2016.

Adresa konání testů je stanovena v souladu s následujícím principem – jednotné testy koná uchazeč na škole uvedené na jeho přihlášce jako 1. v pořadí dle preferencí. V případě, že se škola uvedená jako 1. v pořadí neúčastní pilotního ověřování, koná uchazeč testy na škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí dle preferencí.

 

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkoušky proběhnou v pondělí 18. dubna 2016 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 8:00 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Současně zveme Vaši dceru (Vašeho syna) k přijímací zkoušce z obecných studijních předpokladů do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne v úterý 19. dubna 2016 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 11:45 hodin ve stanovených učebnách gymnázia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 1. dubna 2016.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 13. května 2016 pro přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a 3. května 2016 pro přijímací zkoušku z obecných studijních předpokladů.

Adresa konání testů je stanovena v souladu s následujícím principem – jednotné testy koná uchazeč na škole uvedené na jeho přihlášce jako 1. v pořadí dle preferencí. V případě, že se škola uvedená jako 1. v pořadí neúčastní pilotního ověřování, koná uchazeč testy na škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí dle preferencí.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2016/2017.

Celé znění vyhlášení zde.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 15. března 2016.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

 

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium)
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41: kritéria_2016_4leté
Formulář přihlášky ke čtyřletému studiu je ke stažení zde.
Informace Cermatu pro uchazeče do oboru vzdělávání 79-41-K/41: informace_2016_4leté

pokyny k vyplnění přihlášky zde
více informací na www.cermat.cz

 

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81: kritéria_2016_8leté
Formulář přihlášky k osmiletému studiu je ke stažení zde.
Informace Cermatu pro uchazeče do oboru vzdělávání 79-41-K/81: informace_2016_8leté

pokyny k vyplnění přihlášky zde
více informací na www.cermat.cz
více informací na www.scio.cz

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy