Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 21. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01241/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 21. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 21. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01236/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 21. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 16. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01188/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 16. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 16. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01189/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 16. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Výsledky po náhradním termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

o

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

o

79-41-K/41 Gymnázium:
celkové podrobné výsledky 4G v náhradním termínu
kritéria 4G

o

Účastníci řízení a jejich zástupci mají současně podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou uchazečům k nahlédnutí ve škole.

o

V Příboře dne 15. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 13. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01149/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 13. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 13. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01150/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 13. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 10. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01123/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 10. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 10. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01112/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 10. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

Dne 9. května 2019 ředitel školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, zrušil na základě uvolněné kapacity studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium rozhodnutí o nepřijetí ke studiu některých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (rozhodnutí č.j. MGP/01098/2019) a rozhodl o jejich přijetí.

Seznam přijatých uchazečů v rámci autoremedury pod přiděleným registračním číslem žáka

o

V Příboře dne 9. května 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)

o

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

79-41-K/41:
seznam přijatých uchazečů 4G
celkové podrobné výsledky 4G
kritéria 4G

o

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
29. dubna 2019 od 12:30 hodin do 16:00 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

o

o

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
29. dubna 2019 od 12:30 hodin do 15:45 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 29. dubna 2019 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s §68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvková organizace do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má VŽDY smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v přijímacím řízení.

vzor odvolání:
odvolání_4G_dcera
odvolání_4G_syn

o

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

o

V Příboře dne 29. dubna 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

79-41-K/81:
seznam přijatých uchazečů 8G
celkové podrobné výsledky 8G
kritéria 8G

o

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:
29. dubna 2019 od 12:30 hodin do 16:00 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

o

o

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:
29. dubna 2019 od 12:30 hodin do 15:45 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 29. dubna 2019 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s §68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvková organizace do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má VŽDY smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v přijímacím řízení.

vzor odvolání:
odvolání_8G_dcera
odvolání_8G_syn

o

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.

o

V Příboře dne 29. dubna 2019

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


o

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

o

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Celé znění vyhlášení zde.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2019. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin nebo prostřednictvím pošty. Lhůta pro podání přihlášek se řídí ustanovením §40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

o

Čtyřleté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium: kritéria_2019_4leté
Formulář přihlášky ke čtyřletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

 o

Osmileté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 Gymnázium: kritéria_2019_8leté
Formulář přihlášky k osmiletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

o

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gypri.cz a ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou v určeném termínu vyzvednout osobně ve škole. Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Průběh přijímacího řízení se řídí předpisy uvedenými v „Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení“.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

promo

promovideo Masarykova gymnázia, Příbor, p.o.


Archiv přijímacích řízení
o

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016