Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

79-41-K/41
seznam přijatých uchazečů 4G
celkové podrobné výsledky 4G
kritéria 4G

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Zápisový lístek je nutno doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www stránkách školy).

Vydání rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku:

22. dubna 2016 od 12:00 do 16:30 hodin
V následujících pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou vyzvednout v níže uvedeném termínu osobně ve škole.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí:

22. dubna 2016 od 12:00 do 15:45 hodin
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 22. dubna 2016 v 16:00 hodin doporučeně poštou.

Proti rozhodnutí se lze podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu v souladu s § 68, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu: Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokud má uchazeč zájem o studium na naší škole, má vždy smysl podat odvolání proti nepřijetí bez ohledu na pořadí v přijímacím řízení.

vzor odvolání:
odvolání_4G_dcera
odvolání_4G_syn

Účastníci řízení a jejich zástupci mají současně podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění právo nahlížet do spisu. Spisy jsou uchazečům k nahlédnutí ve škole.

V Příboře dne 22. dubna 2016

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy